divendres, 6 d’agost del 2021

El topònim Mujades dels castlans (segles XIV-XV)

 

 

Una mujada és una mesura superficial agrària pròpia de la zona de Barcelona, equivalent a 4,896,5 metres quadrats. El diccionari Alcover ens diu que tenia aproximadament 49 àrees. També, ens diu que és un tros de terra que poden llaurar un parell de bous en un dia, i que té aproximadament la dita mesura. En altres llocs ens diu que la mujada era una unitat de mesura agrària d’àrea d’origen romà, en llatí modiata. Equivalent a cent per cent peus romans. Usada especialment pels pagesos del barcelonès.

Sigui quin sigui el seu significat sabem que era una mesura agrària important en l’edat mitjana. Es feia servir per indicar quin espai de terra ocupava un pagès/propietari.

En el terme de Vilafranca del Penedès hi havia un espai que tenia els noms en diferents anys de les Mujades d’Huc o de mossèn Soval/ de Ferrer de Vilafranca o de Bartomeu de Vilafranca/ sobretot durant els anys dels segles XIII, XIV i XV. El topònim encara el trobem en la documentació fins a finals del XVI. Intentarem, en aquest article, situar-lo en el terme de la Vilafranca medieval.

Avanço però la hipòtesis de l’espai anomenat així deuria ser un dels primers llocs poblats de fora muralla de la vila. Anem-ho a comprovar.

Modiatam Ferrari de Vilafranca/modiatam de Vila/modiatam Bartomeu de Vilafranca

Modiatam Huc de Vilafranca

Ferrer de Vilafranca va ser castlà de Vilafranca del Penedès la primera meitat del segle XIII. Era l’hereu del castlà Guillem de Vilafranca, familiars dels castlans de la població de Montblanc. Segons el testament de Ferrer (1285) deixà la castlania al seu fill, de nom també Ferrer de Vilafranca.

El nom de modiatam Ferrari de Vilafranca el comencem a trobar l’any 1312. El document confirma els cobraments de cens a Ferrer. L’Elisenda, muller de Pere de Pere, havia de pagar deu quartans (mesura agrària equivalent a la dotzena part d’una quartera) d’ordi per una terra. I Borràs Linater pagava nou quarteres i tres quartans. Aquestes terres estaven situades a prop de Vilafranca i al costat de les Mujades de Ferrer. El mateix Ferrer de Vilafranca en té de la seva propietat.

Propers a les modiates de vila l’any 1416 hi ha horts i cases: l’hort de la muller de Jaume Mateu, el de Berenguer de Saifores. En el segle XV també hi trobem cases edificades: la de Pere Montagut, casa de Berenguer Juncosa. Terres dels hereus de Pere Liart.

Alguns jueus reben rendes de terres/farraginals del lloc: Salamó Mateu, un hort que fou de Jucef Salamó. Hort del jueu Berenguer Bisoldoni.

En alguns anys d’aquest segle també se l’anomena Mujades de Bartomeu de Vilafranca (1400). Uns anys més tard (1406) el mateix Bartomeu ven al carnisser Bernat Senyechs un hort situat a la pobla dels jueus. La terra és propera a les Mujades. Ens situa els límits, entre aquests el carrer de Sant Julià.

El nom de Mujades del noble i castlà Huc de Vilafranca ho trobem a partir de mitjans del segle XV: era de Linater prop les Mujades d’Huguet de Vilafranca (1422).

Les Mujades del prevere/degà Soval

L’església també va participar del cobrament de rendes d’aquest espai de les Mujades. El prevere Pere Soval va ser anomenat degà del Penedès els últims anys del segle XV. És en aquest moment on trobem en la documentació també les Mujades de Soval: “...el ferrer Valentí Solà és propietari d’una terra a les Mujades del reverendíssim Soval...”(1475). En els límits hi surt el camí que va a la creu de terme anomenat de Calendraix, també anomenada de Pontarró.

En un inventari de l’any 1487 d’una casa dels mercaders Salelles situada al carrer de Sant Bernat de Vilafranca, entre les seves propietats hi llegim també un farraginal prop del vall de la muralla situada al final d’aquest carrer. En els límits hi surt el camí que va a les Mujades o a la creu de Calendraix i al camí de les Fontanilles.

Sobre els béns que li són expropiats als castlans de Vilafranca a finals del segle XV (algun dia en parlarem més extensament d’aquesta interessant informació) hi figuren una terra de tres jornals situada a les Mujades. Està situada a prop del portal de Canyemàs (1490).


Situació de les Mujades

El 1379 en la documentació hi trobem un camí que puja a la mujada de Ferrer de Vilafranca. Les dades d’aquest document són del castell de Vilafranca, es parla de la casa del castlà Boixadors, Ramon de Vilafranca, els castlans Febrer. Si sabem que el castell estava situat en el quadrat entre els carreres Escudellers, Vall del Castell, Plaça de l’Oli i part del Jaume I. El camí en qüestió deuria sortir del castell i pujava cap a les Mujades. Hem vist també que les situaven prop del carrer de Sant Julià, (actual carrer de Sant Bernat) i dins la pobla dels jueus (proper al call jueu de Vilafranca).

 El 1425 proper a les Mujades hi ha un camí que va a la bassa i era de Salelles, la creu de Calendraix, Fontanilles. La creu de Calendraix seria la creu de les Clotes, actualment ubicada a la zona esportiva. Fontanilles era el nom d’una partida situada en el barri de Sant Julià. El portal de la muralla era el del final del carrer, abans de Jueus, ara del Marquès d’Alfarràs.

L’anomenada pobla dels jueus era aquell espai de poder que dominaven els castlans, la primera expansió urbanística de la vila. Espai ubicat al davant i al darrere del castell dels castlans, on també s’hi afegia el barri dels jueus, carrers que entraven dins el recinte urbà. També s’ampliava per fora de la muralla. Per tant, deduïm que aquesta ubicació corresponia als inicis de la primera distribució urbana, que va començar amb indrets molts a prop del castell, arribant a situar els carrers del barri jueu i ampliant-se amb els espais exteriors inicials dels primers habitants de la vila abans de ser emmurallada.

El topònim Mujades era el lloc que abraçava des de l’actual Font dels Alls fins al final del carrer actual del Marquès d’Alfarràs i encara molt més avall.

Podem encara trobar documents que ens parlen de mujades en alguns indrets del Penedès, com aquest de l’any 1919 on Josep Arnan Vallès té una vinya situada en el terme de Terrassola (Lavit) en la partida anomenada la Tarroja i Rieral, d’una extensió de deu mujades, o sigui nou hectàrees, trenta àrees, vint-i-quatre cent. Sembla molt diferent de com es calculava en aquell temps medieval.

 

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada