dissabte, 4 de juliol de 2015

Els cellers de les cases medievals
Els inventaris són els documents que major informació positiva ens dóna sobre la riquesa material, si bé no es poden agafar com a fidel reflex de la realitat; alguns autors diuen que una cosa són els objectes que es posseeixen i una altra els que s’utilitzen, o que, l’inventari s’ha fet amb massa temps de retràs respecte a la defunció de l’individu (a), i que per tant implica ocultació, pèrdues i imprecisió en la identificació dels objectes.
Creiem, tot i així, que els inventaris ens ajuden a ampliar la informació que podem haver aconseguit per altres mitjans. Els inventaris ens separen les parts de les cases amb l’entrada, el forn, la cuina, el menjador, les cambres i el celler.

A la majoria de cases, fins i tot urbanes, hi havia un celler per guardar-hi el vi, sovint s'hi elaborava el vi, ja que moltes de les cases tenen cups de fusta, algun es diu que es de fusta de roure. Tret de les cases mes humils la resta tenen cellers amb diverses bótes; les cases senyorials tenen diversos cellers: un és pel vi blanc, a l'altra hi ha el vi comú, és a dir negre, el vinagre etc. En els cellers dominen els contenidors de fusta encercolats: bótes, carretells, portadores. Hi ha sempre alguns embuts, n'hi ha de grans per "metre vi per les bótes" i de petits per treure el vi de les bótes.
El vi, junt amb el pa, era un producte bàsic en l’alimentació dels habitants. L’acostumaven a tenir dins el celler, amb les bótes de diverses classes, tothom bevia vi durant els àpats, fins i tot els nens.
El celler del castell de Fontrubí, 1476:
Del castell de Fontrubí pràcticament en el segle XIV se’n té poca notícia, però l’any 1476, el tenia en custòdia el noble Arnau Guillem de Cervelló i la seva germana Beatriu Mallorques, monja del monestir de Santa Clara de Vilafranca, com a marmessors del difunt Joan Català. El castell era molt enrunat, potser la guerra civil d’aquells anys va ser una de les causes del seu mal estat, un inventari d’aquest any ens situa, entre altres espais, el celler. Encara hi ha dues bótes mareses, una mitja bóta i un embut gran per traspassar el vi i poca cosa més.

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/58757406.jpg
Castell de Fontrubí


Alguns dels cellers que hi havia a les cases medievals de Vilafranca del Penedés:
Carrer de la Font, any 1457:
El celler era una part de la casa en que hi vivia la família Clapers. Els Clapers eren originaris del poble de Santa Fe del Penedès. Guillem Clapers l’any 1372 és rector de l’església de Santa Fe.  Gerald Clapers, pagès, amb la seva muller Coloma i fills/es viuen a Vilafranca a partir de l’any 1432. Ja hi vivia en l’any 1402, el germà de Gerald, en Berenguer Clapers amb la seva muller Micaela, que en anys posteriors van marxar a viure  a Barcelona. La casa es situaria en el principi del carrer de la Font, fent cantonada amb la Parellada. la part del darrera donava al carrer dels Ferrers.
L’inventari es fa per la mort de la vídua Coloma. Es diu que els béns que hi surten pertanyien a la dita Coloma.
El celler de la casa dels Clapers es situava a la part del darrera, al carrer dels Ferrers. Hi deuria haver una obertura per abocar el raïm que deurien portar de les seves vinyes, amb els carros i mules/cavalls.

http://dcvb.iecat.net/Imagefiles/b2fp613a.gif

En el celler com a eines relacionades amb la viticultura hi trobem: un cup de cabuda de 30 càrregues o més, amb set cèrcols, amb la seva aixeta de fusta, el follador (servia per trepitjar el raïm)  i la caixa; les bótes: una bóta de fusta, grossa, amb cabuda de cinc càrregues, de vuit cèrcols; dues bótes mareses; mitja bóta amb una mica de vinagre; un carretell amb cabuda d’una càrrega; tres embuts; una gerra de dues anses de cabuda d’una portadora; gerra petita de fang; un refredador (recipient per a refrescar el vi); tres parells de portadores; un parell de semalers (els pals per traginar les portadores);
Dins del celler hi trobem altres objectes que no tenen res a veure amb el vi, com ara, un maç (barra de fusta que serveix per a cascar la canya del cànem damunt l’agraner); un tiràs ( serveix per arreplegar el gra o la palla damunt l’era); una arna per tenir abelles; una pala dolenta; un banc gran que està davant del cup; un banquet petit de sis o set pams de llarg;    
És clara, la importància de la producció, conservació i probablement venda del vi.

http://dcvb.iecat.net/Imagefiles/b2fp1062.gif

Carrer Puigmoltó (abans carrer de Bernat Pellisser) any 1375: un cubellet (recipient, que posen sota la premsa de vi per replegar el vi que en surt); dues bótes; una bóta maresa; tres barralets; un cup esgavellat;
Carrer dels Ferrers,any 1499: dos cups i una bóta.

http://dcvb.iecat.net/Imagefiles/b2fp316.gif
 

Celler d’una casa situada al portal del carrer de Santa Clara, (molt a prop del carrer de la Parellada actual) any 1438:
Hi vivia el prevere Francesc Torrella: una bóta de sis sesters (mesura antiga d’àrids i de líquids, de molt diverses equivalències, segons les comarques) plena de vi; una bóta maresa on hi havia una mica de vinagre; una gerra gran i una de petita amb una mica de vi blanc; un embut; tres carretells plens de vi; una gerra petita amb dues anses i plena de vinagre; cinc cèrcols; un embut amb el seu colador que serveix per mesurar el vi.  
A la casa del noble Guillem de Montbrú, situada en el carrer de Sant Joan, 1432:
En el celler hi ha (l’inventari és fet per la seva vídua Caterina): un cup de 12 somades (equivalent a tres quintars); set cèrcols; un banc; una bóta de nou barrals buida; una bóta maresa amb una somada d’oli; un parell de portadores; un embut de fusta amb un canó de canya per treure vi; un càntir de terra per tenir aigua.
En el mateix carrer i en la casa del també noble Andreu Bisbal, senyor del castell de Cunit, (any 1475) en el celler hi ha tres carretells, amb una somada de vi blanc en cadascun.
En el celler d’una casa del carrer de la Palma (abans anomenat dels Pintors) any 1413:
 Hi viu el notari Arnau Pons hi trobem només una tona (bóta gran per tenir vi) de deu sesters i altres petites bótes.
Carrer Vall del Castell on hi vivia el sastre Marc Meller,  té el celler, just a l’entrada: un cup de 34 o 35 somades; una bóta de fusta grossa, la qual té sis sesters de vi; dues bótes mareses; dos parells de portadores; una gerra oliera de terra de sis quarteres (mesura d’àrids, de capacitat variable segons les comarques).
Celler de Berenguer Gual, situada al carrer Aiguaviva, 1407 ( carrer actualment desaparegut, situat més o menys al darrera de la Plaça de l’Oli,): un cup que té 18 0 20 somades; una bóta plena de cinc sesters de vi;  tres bótes mareses; dues portadores; una cubella (cubell gran); una folladora.
En el celler de la casa/botiga del mercader Francesc Babau, situada al carrer de Sant Pere, any 1407: un cup gran de 40 somades amb vuit cèrcols; un banc pel cup gran, un altre cup de 30 somades amb vuit cèrcols; una bóta plena de vuit sesters; un carretell ple de vi blanc; una bóta de 12 sesters amb deu cèrcols, plena de vi del que venen; bóta de cinc sesters; una altra de sis sesters; quatre bótes de mena (per tenir vi, no tan grixuda com un bocoi); dos carretells que tenen vi blanc; cinc parells de portadores; un reboster de mill;
Celler del prevere Guillem Solà, al carrer de la Parellada, any 1420: una bóta grossa que hi conté sis sesters de vi; cup que conté entre vuit i deu somades de verema; una tona de 12 sesters; una folladora; dos bancs de celler.
En el celler del prevere Antoni Marti, al carrer de Sant Joan, any 1499: un cup; dues bótes; un banc davant el cup; dues gerres de tres quartans (mesura de líquids, aproximadament a un litre); un refredador pel vi;  
Celler del teixidor Raimon Leves, carrer de la Sabateria, (carreró del darrera de l’actual plaça de la Constitució) any 1464: un cup, dues bótes grosses buides; quatre carretells; quatre portadores.
 

http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/imatges/201305/576_1368041098Pou_als_peus_del_Pou_de_la_gallina..jpg

Descoberta de cellers medievals a Manresa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada