dimarts, 2 de desembre de 2014

Els Malet medievals i els beneficis
 

http://4.bp.blogspot.com/-W0c4dR8n3PM/TWXF4ggR5TI/AAAAAAAAKPA/yKDskBlf4ew/s1600/Misa02.jpg

 

La família dels Malet els trobem vivint al Penedès el segle XIII. Els marmerssors del testament de Ferrer Malet de Vilafranca l’any 1298, aixequen un procés contra el veguer de Vilafranca Bartomeu de Mans, per abusos en l’exercici de la cort del veguer.
En aquest article comentarem, la incidència d’aquesta família en l’aspecte religiós de l’època, tot i que també participà i molt en l’aspecte polític. Es van establir sobretot a Santa Fe del Penedès tot i que intervenien en diferents pobles del Penedès: Vilafranca, Lavit, Font-rubí, Pacs del Penedès, Arboç del Penedès, Castellet...

Els beneficis eclesiàstics:
Els beneficis eren càrrecs eclesiàstics constituït com una entitat jurídica, regit sota unes formes de dret canònic i erigit a perpetuïtat. Estava retribuït amb les rendes i els fruits que hi eren adscrits.
El benefici eclesiàstic ens jurídic erigit per l’autoritat eclesiàstica a títol vitalici, compost per un ofici espiritual l’exercici del qual dóna al que l’exerceix un dret a gaudir d’una prebenda (ja sigui provinent de béns immobles, delmes, primícies, censals, drets per l’administració de sagraments...) i altres privilegis de caràcter judicial. El fet d’haver pres possessió d’un benefici que garanteixi la subsistència --és condició...per accedir als ordes religiosos.
Foren preveres: Bernat Malet,rector de l’església de Santa Fe del Penedès. (últims anys segle XIV); Guillem Malet, (prevere de l’església de Santa Maria de Vilafranca i rector de l’església de sant Pere de la Gornal, principis del segle XV), el 1404 funda el benefici a l’altar de Sant Martí construït a l’església de Sant Pere de Riudebitlles; a més va obtenir un benefici de Santa Maria de Nazaret fundat a l’església de Papiol (1404); Obtenia també els fruits/rendes que li donava el benefici de Santa Maria del Mar del monestir de Santa Clara de Vilafranca (1429); beneficiat de la catedral de Barcelona (1436); beneficiat també del de Sant Marc, del de Sant Esperit i del de Sant Sadurní a l’església de Santa Maria de Vilafranca;

Joan Malet surt en la documentació com a clergue i fundador del benefici de Sant Mateu a l’església de Santa Maria de Vilafranca (1408).

Pere Malet fou a finals del segle XIV i principis del XV, l’arrendador de les rendes del Bisbat de Barcelona en la població de La Granada del Penedès. També cobrava les rendes del monestir de Sant Cugat del Vallès que obtenia de diferents llocs del Penedès. També fou el recaptador de les rendes dels pobres vergonyants a Vilafranca (1404).

Pere Malet, canonge i degà de la Seu de Barcelona (1419-1436)

Com a procurador del bisbe de Barcelona l’any 1419 anomena rector de l’església de Sant Pere de Gelida a Bernabé d’Alda en substitució de Ramon Ballester.
A la seva mort, Pere Malet deixà els seus béns a dues institucions assistencials lligades a la catedral de Barcelona, l’Almoina i l’Hospital de la Santa Creu. L’Hospital rebé 500 florins d’or en un primer pagament. Obtenia rendes de tres beneficis. Un d’ells era  el benefici quart de Santa Caterina i Santa Llúcia de l’església de Santa Maria de Vilafranca. Guillem Malet fou un dels seus marmessors l’any 1436. Es pagaren dels seus béns llegats als parents: Bernat Malet, de Vilafranca del Penedès, rebé un esclau tàrtar de 15 anys, anomenat Jordi. Joan Malet, fill de Pere Malet, de la parròquia de la Granada, rebé un llegat de 100 sous i Guillem Malet, prevere beneficiat a la seu de Barcelona, rebé un llegat de 60 sous. Llegà també 40 florins al canonge Pere Pelegrí de la seu de Barcelona.
A mitjans del segle XV ja no trobem cap familiar dels Malet que formi part de l’església. Els guanys, però, dels molts beneficis que varen tenir arreu, en anys anteriors, els van fer pujar d’ordre social. Alguns hereus van ser mercaders i advocats. I Ja al segle XVI hi trobem en la història al cavaller Joan Malet a la seva muller Paula i al fill d’ambdós venent cases a Barcelona i vivint a la dita ciutat (1557) familiars dels del Penedès.

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/feudalisme_ca/imatge4.jpg

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada