diumenge, 13 de febrer de 2011

EL JOC DE BALLESTES A VILAFRANCA DEL PENEDÈS AL SEGLE XV

Un ban de l'any 1447 diu:

Ara oyats quens fa saber lo honorable NAndreu Bisbal donzell batlle de Vilafranca de Penedes per lo molt alt senyor Rey, a tothom generalment de qualsevol ley stament o condició sia que com per ordenacio dels honorables senyors de jurats d ela dita vila a requesta dels juguadors de balesta de la sua dita vila se fassen les enterrades per juguar a balesta en la plaça Nova fora lo mur en lo loch acostumat, en lo qual per semblant haien fets plantar arbres, que no sia neguna persona, gos ne preseumescha palesament nea maguada o en altra manera de fer les dites enterrades o fer desfferm, talar o fer talar, los dits arbres o algun de aquells ne branques de aquells ne fermar en lo dit loch porcs, ne bestias, ne arrolar pedres, ne fems, ne altres coses en lo dit juguador, sots pena de 5 sous per quascuna vegada adquisidora dels contra fahens sens alguna gracia emerce e partidora per dues e quals parts ço es la meitat al dit honorable batlle e altra meytat entre la obra de la verge Maria e lacusador empero en la dita pena no son entese los dits jugadors encars que les dites enterrades enderrogua seu per fer les adobar e branques dels dits arbres tallasen per via desporguar e no dir aquells.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada