dimarts, 22 d’octubre del 2019

El portal d'en Soler de la muralla de Vilafranca del PenedèsLa muralla de la Vilafranca medieval va tenir diferents ampliacions, sobretot a finals del segle XIV. Hi havia diferents portals, un dels que, a vegades, costa identificar la seva situació, és el Portal de Soler. Volem exposar en aquest article les dades que tenim sobre la seva ubicació.
Les cases de Miquel Soler
Creiem que el tal Miquel Soler és el que va donar nom al portal de la muralla. Hem trobat dades dels anys 1352 i 1356 on els hereus de Miquel són propietaris de les cases de Miquel Soler. Estaven ubicades molt a prop del carrer de Santa Clara, carrer més o menys situat en el lloc actual del mateix carrer: ...els mercaders Tallada venen cases amb hort situades al carrer de Santa Clara. Els límits són cases del teixidor d’Arnau Batlle, cases dels hereus de Miquel Soler i al darrera casa de Ferrer Esplugues (1352-1356). La muller era Geraldona. Les cases passen a propietat de familiars de la seva muller, els Mercer.
El carrer, el portal, vall i la muralla
El nom de portal de Soler trobem la primera dada el vint-i-nou d’abril de l’any 1405. En el document es parla de diferents carrers de Vilafranca. Sembla ser el recorregut d’alguna processó d’aquells temps. Comença pel carrer Vall del Castell (l’actual plaça Jaume I)...la Parellada fins el cantó de Borràs ( seria la cantonada del carrer actual de Pou de la Pina, segons la documentació: ...super hospici de Guillem, Pere i Bartomeu Borràs situat al carrer de la Parellada, al costat del carrer que va al monestir de Santa Clara...)...fins el portal de la muralla de Soler i continuant enfront fins el monestir de les monges ( de Santa Clara), passant per l’era del castell (que arribava fins l’actual plaça Milà i Fontanals)...
El setze de març del 1425 el sabater Bartomeu Respall amb la muller Benvenguda, venen a l’advocat Joan Malet, un hort tapiat amb diferents arbres situat prop del portal de Soler. Els límits són l’hort de Llorens, l’hort de Montserrat viuda d’Eimeric Mascarell i al darrera amb un altre hort de Joan Mata. En aquest casa no s’indica ni muralla ni portal. Cal pensar que aquests horts estaven situats a l’exterior de la muralla. Ho podem confirmar en un altre document de l’any 1455, on Clara viuda del noble Marc de Puigmoltó, és propietari d’un hort amb diversos arbres, fora muralla, situat entre el carrer del Portal Soler i el carrer que va al Pou Nou (nom antic de l’actual carrer Montserrat).
L’any 1438 és Clara viuda del mercader Joan Pellisser amb el fill Guillem venen al prevere Gabriel Mulner una casa que fou de Francesc Riera, situada al carrer del Portal de Soler.
Al portal hi havia el corredor o carrer que passava per damunt del vall de la muralla: ..el carrer que passa per sobre el vall (1466); Antoni Janer té pati i hort fora el portal de Soler que limita amb el vall (1473); El sabater Joan Ferrux té hort a prop del vall, de la muralla i el portal de Soler (1474); El noble Gabriel Claramunt té un hort prop el vall del portal de Soler..els límits són el camí del vall..(1474); El pagès Bartomeu Santomàs té un pati situat al portal del Soler. Els límits, a més d’altres, és el transit del camí del vall.. (1479). ..vall de vila al portal de Soler (1485)...
El senyoriu del monestir de Santes Creus
Sabem que el monestir de Santes Creus cobrava diferents rendes de cases i horts situades dins de la muralla de Vilafranca. Sobretot del centre: carrer de la Parellada, carrer de la Palma (abans Pintors), Font (abans Sant Esperit) i també dels horts, pallisses o cases que hi havia dins o fora muralla prop del portal de Soler.
Un exemple és la  data de l’any 1466 el procurador del monestir de Santes Creus, l’hort que fou de Bartomeu Borràs estava en ruïna. Per millorar-lo i cobrar cens el monestir el ven al teixidor Joan Figuerola. Està situat a l’exterior del portal de Soler. Els límits són l’hort que fou de Tallada, hort de Gabriel Claramunt, el carrer que es dirigeix al Pou Nou, carrer que passa per sobre el vall de la vila.
A part del monestir de Santes Creus, hi cobrava rendes en aquest espai la confraria de sant Miquel, la dels sabaters.


Carrers propers al portal de Soler
Ja hem comentat el carrer que anava cap al Pou Nou (actual carrer Montserrat). També hi havia el camí travesser que sortia del portal de Soler fins el camí de Barcelona (deuria passar per l’actual carrer Pati del Gall); també hem comentat el camí que anava a l’era del castell ( que arribava fins l’actual plaça Milà i Fontanals).
De l’any 1487 tenim un document on el noble Bernat Salbà, ven al teixidor Joan Escardó la gran era del castell que antigament era, fora muralla, entre el portal de Santa Maria o Nostra Senyora (el del carrer de la Parellada) i el portal de Soler. Els límits d’aquesta era del castell, entre altres, es diu : ..de llarga llarg vall de la vila...carrer que va al monestir de Santa Clara, altre carrer que va de la dita era al carrer de Barcelona...
Un document de l’any 1475 l’era del castell passa a ser l’era de Soler: ...Marc Lunes té un hort prop del monestir de Santa Clara. Els límits són, entre altres, el camí o carrer que va de l’era de Soler a Santa Clara...
La documentació en el segle XVI
Tot i que ens allunyem una mica dels anys de l’època medieval, tenim documentació posterior que ens confirma el lloc on estava situat aquest portal. Comentem alguns fragments d’aquestes dades:
El burgès Pere Mascaró ven al barber Pere Vives un hort a extramurs del portal de Santa Maria (el del carrer de la Parellada). Els límits són camí que va al portal de Soler (1510); El mestre de cases Pere Forner ven al blanquer Gerald Lleó un pati situat al portal de nom vulgarment (segons es diu) Soler i ara Pou de la Pina (1573); El notari Francesc Bartomeu té una terra situada al portal de Soler. Els límits són l’est el camí que del portal de Santa Maria al monestir de Santa Clara, al sud altre camí que va del portal de Soler al joc de la Rutlla (sabem que es jugava al carrer Barcelona), a l’oest el vall de la vila i al nord resta de la terra (1582).
Per deixar-ho clar el notari de Vilafranca Joan Colldesança en un document signat per ell, aclareix:...el portal de Soler ara del Pou de na Pina (1590).
En aquests anys el nom de portal de Soler va desapareixent donant pas cada vegada més al nom del carrer Pou de la Pina o tots dos conjuntament. Un exemple és el del blanquer Andreu Marroquí que té un hort tancat amb diferents arbres situat al carrer Pou de la Pina. Els límits son part de la muralla de la vila (1581)
En aquest carrer en els anys del segle XVI i del XVII hi havia més cases, un exemple el de l’any 1601 on el pagès Bartomeu Duran fa donació a la seva filla en temps de núpcies, una casa amb un portal que té al costat de la seva, dins muralla de vila, situada al carrer Pou de la Pina i portal de Soler. Els límits són a l’est la casa del dit Bartomeu Duran, al sud una altra casa dels hereus del blanquer Joan Marroquí, a l’oest la casa del prevere Joan Xam i al nord el dit carrer.
La dada més antiga sobre el portal de Soler, fins ara, s'ha dit que era de l’any 1531. Com acabem de veure era un portal que abans d’aquesta data ja surt en els documents, per tant, és un portal de la muralla, potser no des del primer moment que hi va haver muralla, però sí des de finals del segle XIV quan es va fer l’ampliació de la muralla de Vilafranca del Penedès.